Kalandozások az 1800-as években - a négy ritkaság kora: 961 év

Amerika Budai Ézsaiás csaknem 220 éves atlaszából

Mit szólnának hozzá, ha valaki egy olyan bőrkötéses könyvritkaságot mutatna, amelyből csupán egy példány található Debrecenben, a Református Kollégium Könyvtárában. Alighanem azt kérnék, hogy óvatosan megérinthessék a XVII-ik századi ritkaságot, de azt is csak cérnakesztyűben.

A könyv ugyanis 1688-ban készült, azaz 335 éve! Nincs is rá kifejezés, hogy egy ma élő embertársunk hogyan hívná akkor élt rokonát. A hatodik szint az ősapa, addig meg vannak nevezve a felmenők. Tovább nincs. És ez a könyv ebből a „tovább nincs” korszakból származik, ráadásul debreceni kötődéssel.

A szerző Apáti Madár Miklós, aki református lelkész, teológiai és filozófiai író, orvos volt. 1662. december 4-én Debrecenben született, édesapja Apáti Miklós Debrecen városának előkelő hivatalnoka, bírája volt, édesanyja pedig Melius Juhász Péter író, egyháztudós unokája. Tehetsége és neveltetése révén kora egyik jeles teológusa és filozófiai írója lett.

Tanulmányait hol máshol kezdhette volna, mint a Református kollégiumban? Iskolai előmenetelére jellemző, hogy fiatalon már tanította az ifjabbakat, majd a kollégium elvégzését követően, 23 éves korától hollandiai és belga egyetemeket gyarapította tudását. Hazatérése után sokfelé lelkészkedett, tehetséges tudós és jó képességű szónok hírében állt, ezért az egyházi gyülekezetek szinte versengtek érte, de végül Debrecenben vert gyökeret 1721-ben. Debrecenben a városi ispotály lelkészeként és városi tanácsosként szolgálta a tudományt és a lakosságot, azonban 1724-ben elhunyt.

Apáti Madár Miklós (Nicolao Apáti) fő munkájának tekinthető a racionális gondolatokban bővelkedő Vita triumphans civilis, sive universa vitae humanae periheria, ad mentem illustris herois et philosophi (A győzedelmes világi élet, azaz az emberi élet egész terjedelmének egyetlen középpontból való levezetése Descartes Renatus úr, a tudós főember és filozófus szellemében) című, Amszterdamban 1688-ban kiadott tanulmánya.

A Vita triumphans civilis (Diadalmaskodó élet) című munkája rendkívül ritka emlék.

Előszavából kitűnik, hogy az emberi cselekedeteket mélyebb vizsgálatnak vetette alá azért, hogy az, aki követi az általa felvázolt utat, győzedelmeskedjék az élet adta problémák fölött. Maga a cím előrevetíti, hogy nem a hétköznapi élet viszontagságairól kíván szólni, hanem a polgári (civilis), emberi (humana) és egyetemes (universa) életről. Aki tanait követi, az győzedelmeskedik (triumphans). Összefoglalja a számára fontos, az élet egészére vonatkozó alapvető filozófiai fogalmakat mint erkölcs és kötelesség magunk, mások és Isten iránt.

A munka huszonkilenc szakaszra oszlik. Alapfilozófiáját a szabad akarat eszméjére alapozza, megdönti a fátum, azaz a végzet tanát.

Négy fő erényt különböztet meg: ildom, mérséklet, derékség, igazság.

Az ildomnak (prudentia, azaz okosság, körültekintés) több fajtája van Apáti szerint. Van politikai ildom a nemzetek, tartományok igazgatásában, van katonai ildom békében és hadviselésben, végül magán ildom, ami mindenkinek saját belügye.

A mérséklet fajtái: a józanság (az életmódban) és a szüzesség (a személy tisztasága), de ide sorolandó a szerénység, szelídség, kegyelmesség.

A derékséghez (állhatatosság) szükség van lélekerőre, ide azok az erények, fogalmak sorolhatóak, amelyeket változtatás nélkül el kell fogadnunk, mint halál, vallás, haza, szülő, nő, gyermek, rokon, barát.

A negyedik fő erény az igazság. Amíg az előző három erényt az egyén magában gyakorolja, addig az igazság mások felé gyakorlandó erény. A fő jó nem a testre, hanem az elmére tartozó dolgokban keresendő, vagyis a szabad akarattal való helyes cselekvésben.

Megfogalmazza a magunk iránti kötelességet: a lélek művelése és képességeinek hasznosítása. Felebarátaink iránti kötelességeink: tisztesség, másokat nem bántalmazni.

A továbbiakban taglalja a fejedelmek, polgárok, szülők, gyermekek, urak és szolgák kötelességeit.

A most bemutatott, eladó kötet érdekessége, hogy a mű elé van kötve két karteziánus csillagászati munka 1694-ből. Az előszó nyolcadik levele sérült, szöveghiányos.

Apáti Madár Miklós könyve utoljára 1938-ban szerepelt magyarországi aukción.

A korabeli, valódi bordás, vaknyomásos gerincű, egészbőr kötésben. Rendkívül ritka!

Ára: 480.000 forint.

Tudós a tudósokról

 

Az előző könyvritkaságot Asztalán Péter, a Bihar Antikvárium (4024 Debrecen Piac utca 26/b, a régi antikvárium 1974 óta) tulajdonosa és vezetője mutatta be, de van más könyvritkasága is, amelyről szívesen beszél.

- Budai Ézsaiás nevét említette. Róla a legtöbb debreceni, ha hallott róla, annyit tud, hogy elneveztek róla egy utcát, esetleg még azt is említhetik, hogy ott a városi rendőrkapitányság. De valójában mit kell tudni róla a könyvritkaság kapcsán?

- Nem Debrecenben született, de itt halt meg. Történész, református lelkész, püspök volt. Debreceni tanulmányai után külföldön is képezte magát, majd hazatérve történelmet, görög és római irodalmat oktatott, később a hittudomány tanára lett. 1822-ben a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé választották. Ő írta és szerkesztette a Régi tudós világ históriája című könyvet.

- Miért fontos ez a műve?

- Mint ahogy a címe is elárulja, a régi tudósokat mutatja be a könyvnyomtatásig. Budai Ézsaiásról tudni kell, hogy sokat tett a magyar nyelvű oktatás bevezetése érdekében, akkoriban ugyanis latinul tanítottak. Ezért is írta más műve mellett a főleg a görög és latin szerzők életével és munkájával foglalkozó irodalomtörténetét.

- Könyvritkaságként miért érdekes ez a kiadvány?

- Első kiadásról van szó, igen szép, megkímélt példány, amely Debrecenben 1802-ben látott napvilágot Szigethy Mihály nyomdájában. Szigethy a debreceni városi nyomda vezetője volt 12 éven keresztül, abban az időben jelent meg a Budai Ézsaiás-könyv is. A szép kiadvány korabeli, bordázott, gerincén növényi ornamentikával díszített, feliratozott címkéjű félbőr kötésben, körben festett lapszélekkel készült. A gerincének az alja szakszerűen restaurálva van. Ára: 180.000 forint.

Térképek a múltból

 

Egy híján 220 éves az ugyancsak Budai Ézsaiás nevéhez köthető atlasz, az „Oskolai magyar új átlás”

„Kidolgozta és a mennyire lehetett a nemzet nyelvéhez alkalmaztatta Prof. T.T. Budai Ésaiás Ur”

„Metszették és nyomtatták a Debreczeni Ref. Collegium Nagy Érdemű Előljáróinak és T. T Prédikátorok Endrédi József, és Szoboszlai Sámuel Uraknak segitségével Debreczeni Tógátus Deákok: Erős Gábor, Pap József, és Pethes Dávid, Dereczenbenn. 1804.”

Az atlasz teljes példány! A kiadvány 1 címlapot és 12 kétlapos térképet tartalmaz. (rézmetszetek) 1. A’ Főld öt részeinek lerajzolása /Erőss/, 2. Európa /Pethes/, 3. Á’sia /Pap/, 4. Áfrika / Pap /, 5. Ámérika / Pethes /, 6. Spanyol ország és Portugallia / Erős /, 7. Franczia Közönséges Társaság / Pap /, 8. Német Ország / Erős /, 9. Olasz Főld / Pap/, 10. Nagy Britannia /Erős /, 11. Magyar Ország /Pethes /, 12. Lengyel Főld / Pethes /.

A lapméret: 41 cm x 53 cm, a képméret 32,5 cm x 39 cm.

Helyenként a képmezőt is érintően foltos, ám a térképlapok ki lettek tisztítva restaurátor által. Szép, örökségből megmentett példány.

„Az atlasz megjelenésekor nagy sikert aratott az ország szellemi vezetőinek körében... Széchényi Ferenc pl. különös örömmel és köszönettel vette a tiszteletpéldányt, s mint írja: „Illendőnek tartom ezen uj magyar szüleményt a ’Nemzet Köny(!)-Tárának által adni....”

(Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Magyar Helikon 1976.)

Korhű, álbordázott (kecske)félbőr-kötésben, gerincén aranyozott bőrcímkékkel.

Ára: 400.000 forint.

 

Az egyetlen

A negyedik könyvritkaság is Debrecenhez kötődik, szerzője dr. Gombos Dániel, aki Bihar vármegye rendes főorvosa volt akkoriban.

A „PÓLGÁRI ÉLETHEZ VALÓ LEXIKON, MELYBEN FŐKÉNT A MAGYAR’ S AZ ERDÉLYI NAGY FEJEDELEMSÉG GEOGRAPHIÁJÁRA, HISTÓRIÁJÁRA,

STATISTICÁJÁRA, NEMZETTSÉGEI LEÍRÁSÁRA, S MAGÁNOS TÖRVÉNYTUDOMÁNYÁRA. . .

A nyolc kötetesre tervezett sorozatnak csak ez az egy összeállítása jelent meg 3000 példányban, a többi kéziratban maradt. Az 1837-es könyv „Debreczenben nyomtattatott Tóth Lajos által”.

Példányunk tartalmi, könyv és művelődéstörténeti értéke mellett, nyomdai szempontból is

kvalitásos, szép kiállítású munka. Különösen éles metszésű, rendkívül tiszta nyomású, papirosa kitűnő minőségű.

A 100 leghíresebb debreceni könyv című kiadvány szerint csupán néhány példány maradt fenn. (A mű e-könyv formájában megismerhető ITT)

Korabeli keménykarton kötésben, gerincén, aranyozott, kissé kopott bőrcímkével.

Nagyon ritka!

Ára: 180.000 forint.

X

Barna Attila

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.