A DISZ programja az önkormányzati választásokra

A DISZ Közéleti, Kulturális és Sportegyesület programja a 2014. október 12-i önkormányzati választásokra

A Program mottója: „Változást akarunk”

Választási győzelmünk esetén a változások városunk életében az alábbiak lesznek, ezért kérjük ismerje meg és véleményezze célkitűzéseinket:

 a./ Közbeszerzések

A debreceni önkormányzat közbeszerzéseinél olyan feltételeket teremtünk meg, hogy az eddiginél több helyi vállalkozás tudjon ajánlatot tenni és nyerni; azok, amelyek a munkát tényleges elvégzik a lehető legjobb áron; és azok a vállalkozások, amelyek eddig nyertek az eljárások során, de jelentős hasznot realizálva a munkákat főként alvállalkozókkal végeztették el ne kerülhessenek helyzetbe, azaz azok legyenek az önkormányzati megrendelőkkel közvetlen jogviszonyban, ahol a szükséges emberi és egyéb erőforrás a teljesítéshez szükséges mértékben rendelkezésre áll. Ezzel a debreceni önkormányzat kiadásai csökkenhetnek, a helyi adóbevételek növekednek, a helyi vállalkozások piaci pozíciói javulhatnak, azaz ez a piac biztosítani fogja ezeknek a vállalkozóknak a munkahelyteremtés, munkatársaiknak megfelelő jövedelem fizetése lehetőségét, amely jövedelmek többletkeresletet eredményeznek a Hajdú-Bihar megyében működő kis- és középvállalkozások részére is.

 b./ Megfizetett közszféra, jövedelmezőbb magánszféra

Debrecen költségvetésének teljes átalakításával bérfejlesztést valósítunk meg az önkormányzatnál és intézményeinél, mert hat éve nem volt valódi bérfejlesztés, mivel eddig erre nem biztosított forrást a központi költségvetési támogatás, így a sok éve közalkalmazottként dolgozók munkabére egyre közelebb van a minimálbérhez. A jobban fizetett közszféra a debreceni vállalkozások részére intenzív keresletet képes gerjeszteni, hiszen ebben az esetben a munkatársak többet fogyasztanak, igénybe vesznek szolgáltatásokat, ingatlanokat vásárolnak, felújítanak. Debrecenben a multinacionális vállalkozások kivételével, megfelelő keresleti piac híján a cégek többsége nem tud megfelelő mennyiségű és minőségi munkahelyet biztosítani, ezért  jelentős az el(ki)vándorlás a nyugat-európai országokba. Álláspontunk az, hogy szegény emberek városában és megyéjében nem lehet élhető világot teremteni, és ez a helyzet ösztönzi az életerős polgártársainkat Európa történő „kitántorgásra” (József Attilától kölcsönözve a kifejezést). A jövedelmek növelése az egyetlen lehetőség arra, hogy a polgárokat itt tartsuk, a kis- és középvállalkozások jövedelmezőségét javítsuk, ezzel a város közcélokra fordítható helyi adó bevételeit növeljük.

 b./ Adminisztratív akadályok csökkentése az építési engedélyezési eljárásokban

A debreceni vállalkozásokkal, tervezőkkel és a polgárokkal szembeni főépítészi és tervtanácsi túlhatalmat megszüntetjük, mivel a jelenlegi helyzet minden, csak nem polgár- és vállalkozásbarát. Megszüntetjük a debreceni vállalkozások főépítészi vegzálását (cégtáblák, hirdetőtáblák esetében), mivel ez eddig munkahelyeket szüntetett meg. Felülvizsgáljuk az indokolatlan építési korlátozásokat, csökkentjük a tervtanács beleszólását a tervezői munkába, mivel elfogadott rendezési terv mellett az engedélyezési gyakorlatot nem kell tovább szigorítani mesterséges, szubjektív, költségnövelő akadályokkal. Átlátható szabályozás és engedélyezési gyakorlat felgyorsíthatja az építési projektek megvalósítását, ami munkahelyeket teremt, növeli a város helyi adó bevételeit.

c./ Használaton kívüli ingatlanok

Nagy lehetőség rejlik a Debrecenben évtizedek óta kihasználatlan, leromlott állapotban lévő, városi tulajdonú ingatlanok tekintetében. Ezeket pályázati úton legalább tíz évre jelképes bérleti díj ellenében olyan vállalkozások, szociális tevékenységeket folytató civil szervezetek használatába adjuk, amelyek az ingatlanokat rövid határidővel saját költségre felújítják, itt munkahelyeket teremtenek és fenntartanak.

Amikor letelik a kedvezményes bérleti időszak, választhat a használó, hogy piaci áron béreli tovább – ezáltal bevételt teremt az önkormányzatnak -, vagy piaci áron megvásárolja az adott ingatlant. Így a munkahelyteremtésen túl az építőipari vállalkozások számára teremtünk további belső piacot, ugyanakkor a városi önkormányzati vagyont kiadások nélkül gyarapítjuk és városképet is javítjuk. Az ingatlanoknál az a legrosszabb, ha nem történik velük semmi, az őrzés, fenntartás költségei mellett egy kihasználatlan vagyon nem termel semmit.

d./ A városi kulturális- és sportcélú középületek piaci hasznosítása

A kulturális programszervezők előtt meg kívánjuk nyitni a piacot, mivel a Főnix csarnok, a Bartók terem, a Kölcsey Központ nincs megfelelő mértékben kihasználva, nem termelnek elegendő bevételt, gyakorlatilag ráfizetésesen működnek. A  rendezvényszervezők pénzügyi kockázata legyen a rendezvényekkel való megtöltése az említett helyszíneknek. Bízunk abban, hogy a szélesebb körből jövő sok jó ötlet és kreativitás a város lakói részére az eddiginél több, igényes szórakozási lehetőséget teremt amellett, hogy az önkormányzat kiadásai csökkennek.

e./A kertségek infrastruktúrával való ellátása, az önkormányzati utak javítása, karbantartása

A kertségekben, a külső városrészekben megváltoztatjuk az útépítésekre vonatkozó szabályozást és gyakorlatot. Nem fogjuk kérni a lakosságtól, hogy adja át ellenérték nélkül az utak szélesítéséhez telkéből szükséges telekhányadot, mivel erre nincs szükség. A jelenlegi telekhatároknak megfelelő keskeny, aszfaltozott utakat építünk kisebb költséggel, és egyirányúsítással oldjuk meg a forgalomszervezést. A Budai Nagy Antal utca környékén jelenleg is keskeny, egyirányú utcák vannak, ami bizonyítja, hogy az is jó, költséghatékony megoldás, ami megszünteti ezen városrészekben is a szálló port és/vagy a dagonyázást. Kiemelt célnak tekintjük az önkormányzati utak, járdák jó minőségűre történő javítását. Csak olyan vállalkozóval kötünk szerződést, amely cég a javítást saját munkavállalókkal és gépekkel végzi el. Ezzel csökkenhet a kivitelezési költsége, és javulhat a minősége. Tudomásul véve azt, hogy Debrecen lakosságának jelentős hányada a kertségekben lakik, növelni kívánjuk a telkek beépíthetőségi százalékát annak érdekében, hogy a lakáscélú építmények élhetőbb méretűek legyenek, illetve a műszaki osztály ne legyen kénytelen vizsgálni - vegzálva a lakosságot - a már meglévő épületek nagyságát. Középtávú program keretében folytatjuk a közvilágítás és a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését. 

f./ Az önkormányzat tulajdonát képező, valamint a közszolgáltatásokat végző egyéb cégek és az ott dolgozó munkatársak helyzetének javítása

A megyei jogú városokkal összefogva kezdeményezzük a kormányzatnál az önkormányzati és kis- és középvállalkozási tulajdonú szolgáltatóknál rezsicsökkentésnek nevezett ámokfutás megszüntetését, mivel ez munkahelyek elvesztését eredményezte, valamint azt a „gazdasági agyrémet”, hogy ezek a szolgáltatók a városi és országos költségvetésből kérik veszteségeik megtérítését. Az a helyzet alakult ki, hogy a fogyasztókat jövedelmi pozícióikra tekintet nélkül ezen cégek támogatják, bevételeik azonban támogatás nélkül nem fedezik költségeiket, ezért sok helyen a katasztrófavédelem kénytelen kényszerszolgáltatót kijelölni. Költségalapú árakat kell kialakítani, ami biztos munkahelyet, megfelelő jövedelmeket biztosít a szolgáltatóknál dolgozóknak és helyi adóbevételt az önkormányzatnak. A költségalapú árakat megfizetni nem képes családokat az önkormányzat támogatni fogja.

g./ Az emberek érdekében (mert mi vagyunk a polgárokért és nem ők értünk)

-          csökkentjük a nyugati és keleti városrész közötti különbséget a szolgáltatásokhoz hozzájutás különbözősége vonatkozásában,

-            a  strandfürdőt felújítjuk és modernizáljuk, mivel szégyen, hogy az ország második városának ilyen termálvíz-kincs mellett a 70-es évek hangulatát idéző strandja van. Egy olyan strandfürdő, amely részben a gyógyvízkincsre, részben pedig egyedi élményeket nyújtó strandszolgáltatásokra épít, jó hatással lesz az idegenforgalomra,

-         A Déli Ipari Park 500 ha-ra bővítjük, infrastruktúrával ellátjuk, a repülőtérrel, a vasúti teherpályaudvarral és az M4-es autópályával valódi trimodális központtá fejlesztjük, ezzel munkahelyeket teremtünk.

-          a kezdő, vagy ténylegesen Debrecenbe települő vállalkozások részére működésük első két évében helyi adókedvezményt adunk, amelyet akkor realizálhatnak, ha legalább 5 évig Debrecenben működnek,

-          kialakítunk az állomás közelében egy P+R gépjármű és kerékpárparkolót annak érdekében, hogy a vonattal elutazók távollétük, a város déli részéről érkezők munkájuk idején jelképes összegért parkolhassanak, (a cél az, hogy a ciklus végéig Uniós támogatásból a Nagyállomás mellett kialakításra kerüljön az autóbusz-pályaudvart is magában foglaló intermodális központ)

-          önkormányzati feladatként fogjuk kezelni a gyermekek szünidei intézményi elhelyezését reggel 8-tól 17 óráig, részükre kulturális és sportprogramok szervezését,

-          Töredékére csökkentjük a parkolási díjakat 3 órás időtartamra Debrecen egészségügyi közintézményeinél (Kórház, Klinika), hogy a betegeket és hozzátartozóikat ne sújtsuk a megszüntetett vizitdíjnál lényegesen magasabb parkolási díjakkal a vizsgálatok, beteglátogatások idejére.

-          interaktív felületek létrehozásával bevonjuk a lakosságot a közgyűlési döntések előkészítésébe, erősítjük a "méltányos, ügyfélbarát közigazgatás" kialakulását, 

-          A debreceni vendéglátósok felé megpályáztatjuk a Kossuth tér rendezvényszervezési lehetőségeit, hogy az eddiginél több gasztronómiai hétvége vonzza a turistákat Debrecenbe, a polgárokat a város központjába,

-          A közmunkákban résztvevők munkáját a jelenleginél jobban szervezzük, megszüntetjük azt a gyakorlatot, hogy egy munkaterületen a szükségesnél több közmunkás alibi-munkát végezzen egyidejűleg. Kezdeményezni fogjuk a jogszabály olyan módosítását, hogy a közmunkások egy részét a magánszférában is lehessen foglalkoztatni,

-          a versenysporttal szemben a tömeg- és utánpótlássport lehetőségeit fejlesztjük (az Acsádi utat Martinkáig, valamint a Panoráma utat újraaszfaltozzuk, 60 km-es sebességkorlátozással megteremtve a verseny- és túrakerékpárosok edzés- és túralehetőségeit; egybefüggővé tesszük Debrecen kerékpárút-hálózatát; a Nyírerdővel közösen a nagyerdei utak hálózatát megismertetjük a kocogni vágyókkal; az eredményes utánpótlás-nevelést az eddiginél nagyobb mértékben támogatjuk).

-          Kialakítunk a város keleti és nyugati részében egy-egy kutyafuttatót annak érdekében, hogy a gazdák kutyáikat megfelelő körülmények között, másokat nem zavarva trenírozhassák.

-          Megoldjuk a Budai Nagy Antal és Sámsoni út csomópont állandó forgalmi dugóinak problémáját. Nem várhatunk a Sámsoni Út - ki tudja mikor bekövetkező – négysávosításáig.

-          Az ősfás belvárosi utcák lakosai "un. barna kukákat" igényelhetnek a fák lehulló virágai, ragacsos termései elhelyezésére.

 -          Más önkormányzatokhoz hasonlóan bevezetjük a Debrecen-kártyát, amivel a helyi lakosok az önkormányzati cégek egyes szolgáltatásait (pld: gyógyfürdők, rendezvények jegyárai, színházak, múzeumok, stb) kedvezménnyel vehetik igénybe.

-          Csökkentjük az AKSD és leánycége által nyújtott temetkezési és szemétszállítási szolgáltatások díjait.

 

Kérem a debreceni polgárokat, hogy tanulmányozzák át programunkat, amelyet az Önök segítségével, javaslataikkal szeretnénk a választásig kiegészíteni. A javaslatokat megküldeni a drdobrossy@drdobrossy.com címre lehet.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:

 

Dr. Dobrossy István

a DISZ polgármesterjelöltje